Ұ

  • ȸȰ
  • ȸ
  • ȸ  Ȳ
  • bottom
연회비납부현황
subtitle_bg
제목 회비 납부현황(2015년 4월)
작성자 관리자 등록일 2015-06-02 14:27 조회수 1,465

                                                                                (단위 : 원)

? 기 회비(16개기) : 2,500,000
   - 10만원(7) : 3기, 1기, 28기, 47기, 61기, 68기, 117기
   - 20만원(9) : 27기, 161기, 165기, 173기, 176기, 179기, 197기, 198기, 202기

? 기회장 회비(6개기) : 420,000
   - 6만원(5) : 11기, 27기, 116기, 117기, 127기
   - 12만원 : 187기

? 지회장 회비(1개 지회) : 60,000(제주)


? 종신 회비(3명) : 700,000
   - 50만원(1) : 김종훈(187기)
   - 10만원(2) : 김도영(56기), 권오현(165기)

? 장군 자문위원(15명) : 300,000
   - 6만원 : 이종식(12), 박규선(157), 이성우(191), 이충무(209), 송춘섭(229)

? 대령 자문위원(11명) : 660,000
   - 주종철(11), 윤일빈(18), 김태룡(24), 차영식(46), 강덕신(52), 류연갑(138), 김태윤(156),

     박영호(157), 박석현(170), 한영호(170), 김창섭(203)

? 일반 회비(20명) : 210,000
   - 2만원 : 유동로(170)
    - 1만원 : 황대하(55), 박유춘(153), 156기(문춘식, 이무남, 이석근, 여흥범, 전윤규),

                165기(김충의, 남궁탁, 배의두, 유용암, 윤채혁, 이인실, 최재선), 강충구(197),

                203(이학균, 장도현), 230(신홍현, 함윤덕)


? 찬조금(7명) : 2,660,000
   - 100만원 : 181기 포럼 Ⅱ, 성민식(184), - 30만원 : 남재한(1기),
    - 10만원 : 김웅길(156), 김광평(161), 서초포럼 - 6만원 : 조병옥(146기)

글쓰기