Ұ

  • ȸȰ
  • ȸ
  • ȸ  Ȳ
  • bottom
연회비납부현황
subtitle_bg
제목 회비 납부 현황(2015년 3월)
작성자 관리자 등록일 2015-04-03 11:03 조회수 1,443

수입 내역                                                                         (단위 : )

 

기 회비(26개기) : 4,300,000

10만원(7) : 1, 9, 19, 25, 35, 38, 55

20만원(19) : 153, 171, 172, 184, 188, 189, 191, 199, 201, 211, 214, 217, 218, 221, 222, 223, 226, 227, 228

기회장 회비(19개기) : 1,140,000

1

9

19

20

25

35

38

46

55

133

153

171

189

191

211

214

222

223

227

 

 

회장 회비(2개 지회) : 120,000(충북/강원)

종신 회비(4) : 400,000(김석준 156, 김웅길 156, 박희성 185,

임동열 191)

운영위원 회비 : 60,000(성민식 184)

 

장군 자문위원(3) : 180,000

6만원 :

엄기현(157)

최종회(189)

양점석(214)

 

 

 

대령 자문위원(12) : 720,000

김대락(52)

양동식(62)

김찬혁(67)

원규진(82)

박삼근(108)

강승기(125)

박창호(127)

탁봉래(129)

김일제(132)

안병기(147)

김용휴(171)

차영기(198)

일반 회비(17) : 170,000

1만원 : 67(김준희, 박용민), 김용진(77), 손상호(108), 한두석(153), 156(김일준, 이만오), 165(곽영환, 김동수, 류재민, 문재준), 조장길(197), 김명대(203), 임헌진(206), 김석인(223), 김양겸(223), 오상명(230)

찬조금(11) : 1,070,000

- 100만원 : 김영갑(170), 50만원 : 김광평(161), 30만원 : 석경섭(38)

- 10만원 : 남재한(1), 이수영(1), 김윤희(157), 신문호(170), 임무갑(171)

- 5만원 : 김광현(25), 4만원 : 탁봉래(129), 3만원 : 이일용(152)

글쓰기