Ұ

  • ȸȰ
  • ȸ
  • ȸ  Ȳ
  • bottom
연회비납부현황
subtitle_bg
제목 회비 납부 현황(2014년 11월)
작성자 관리자 등록일 2015-01-12 09:19 조회수 730

? 수입 내역                                                               (단위 : )

 

? 기 회비(3개기) : 300,000

10만원 납부(3개 기) : 69, 82, 84

 

? 장군 자문위원 : 이년신(157) 60,000

 

? 기회장 회비 : 300,000

16

64

69

82

84

이상 각 60,000

 

? 종신 회비(3) ; 350,000

배상삼(156) 100,000

곽병국(230, 2) : 150,000

정하영(230) : 100,000

 

 

? 일반 회비(7) : 80,000

1만원 : 김하천(79), 손상호(108), 이병준(156), 정기환(156),

          함종인(156), 이규영(173)

2만원 : 이학균(203)

 

? 찬 조 금(31) : 7,010,000

- 100만원 : 설용운(50), 성민식(184), 김종훈(187), 비회원

- 50만원 : 김덕조(18), 김명석(187)

- 10만원 : 남재한(1), 유영록(1), 전병욱(1), 박명철(5), 문관혁(24), 박영수(55), 심재홍(64), 김윤희(157), 윤창로(170), 김현태(173), 박희성(185), 조용희(190), 이부균(191), 김형곤(197), 김선호(220), 박상회(222), 함인규(223)

- 7만원 : 이용삼(84)

- 5만원 : 최예섭(16), 임무갑(171), 허광웅(180)

- 3만원 : 천금문(84)

- 2만원 : 이도상(186), 이경락(186), 조희웅(186)

글쓰기